Terms and Conditions

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De volgende woorden hebben in deze TrackOnline Voorwaarden de volgende betekenis:
 
a. ‘Opdrachtgever’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BEXTER een Overeenkomst sluit of heeft gesloten; 
 
b. ‘Klantgegevens’: alle gegevens die Opdrachtgever in TrackOnline invoert of namens Opdrachtgever worden ingevoerd; 
 
c. ‘BEXTER’: BEXTER B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27253802 en kantoorhoudende aan de Papsouwselaan 119T te Delft; 
 
d. ‘Correctief Onderhoud’: het opsporen en herstellen door BEXTER, met commercieel redelijke inspanningen, van Fouten; 
 
e. ‘Fout’: een storing in TrackOnline die het functioneren van TrackOnline conform de bijbehorende documentatie significant verhindert. Het ontbreken van bepaalde functionaliteit in een nieuwe versie van TrackOnline die in een eerdere versie wel aanwezig was, wordt niet beschouwd als een Fout; 
 
f. ‘Gebruiker’: Opdrachtgever en/of een Medewerker van Opdrachtgever die TrackOnline gebruikt; 
 
g. ‘Inloggegevens’: gebruikersnamen, wachtwoorden, tokens of andere codes die uitsluitend bestemd zijn voor Gebruiker om toegang te krijgen tot TrackOnline; 
 
h. ‘Inlogprocedure’: de door BEXTER voorgeschreven procedure die Opdrachtgever c.q. Gebruiker moet volgen om toegang te krijgen tot TrackOnline; 
 
i. ‘Medewerker’: een werknemer van Opdrachtgever en/of BEXTER en/of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bevoegd is om voor of onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever of BEXTER werkzaamheden te verrichten; 
 
j. ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen BEXTER en Opdrachtgever waarin de rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van TrackOnline en eventuele aanverwante diensten zijn beschreven, waaronder deze Voorwaarden; 
 
k. ‘Partij’: BEXTER en/of Opdrachtgever; 
 
l. ‘Preventief Onderhoud’: op eigen initiatief, met commercieel redelijke inspanningen, neemt BEXTER passende maatregelen (zowel preventief als correctief) om de werking van TrackOnline gedurende de looptijd van de Overeenkomst te waarborgen; 
 
m. ‘Systeemeisen’: de minimale eisen die aan de hard- en software van Opdrachtgever worden gesteld voor een goed gebruik van TrackOnline; 
 
n. ‘TrackOnline’: de in de Overeenkomst omschreven programmatuur die BEXTER ‘op afstand’ via Internet of een ander netwerk aan Opdrachtgever ter beschikking stelt en houdt, zonder aan Opdrachtgever een fysieke drager met de betreffende programmatuur ter beschikking te stellen; 
 
o. ‘Innovatief Onderhoud’: het ter beschikking stellen van nieuwe versies van TrackOnline, zulks ter beoordeling van BEXTER; 
 
p. ‘Voorwaarden’: deze TrackOnline Voorwaarden 
 
q. ‘Werkdagen’: Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen in Nederland; 
 
r. ‘Website’: de website van BEXTER.
 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op alle onderhandelingen, aanbiedingen en op alle overeenkomsten met betrekking tot TrackOnline en aanverwante diensten, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
2.3 BEXTER is gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen worden aangekondigd via de Website of op andere wijze, zo mogelijk 2 (twee) maanden voordat de wijzigingen van kracht worden. Cliënt heeft het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) weken nadat BEXTER de wijzigingen in de Voorwaarden heeft aangekondigd te beëindigen indien de wijzigingen wezenlijk en/of onredelijk bezwarend zijn voor Cliënt. De Overeenkomst eindigt dan op de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Deze beëindiging zal niet leiden tot restitutie van enige vergoeding aan Opdrachtgever.
 
2.4 De Overeenkomst geeft volledig weer wat tussen Partijen is overeengekomen en treedt in de plaats van alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete overeenkomsten, contracten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling.
 
Met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 2.3 en 5.3 zijn wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst slechts geldig indien deze schriftelijk door beide Partijen zijn overeengekomen.
 
2.5 Indien enige bepaling in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden en/of de Overeenkomst onverminderd van kracht. BEXTER en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling in acht worden genomen.
 
2.6 Uitstel of verzuim van een Partij met betrekking tot het afdwingen van enig recht dat een Partij uit hoofde van de Overeenkomst jegens de andere Partij heeft, houdt nimmer een afstand van recht van BEXTER in. Indien een Partij afstand doet van enig recht dat zij heeft op grond van de Overeenkomst, betekent dit niet dat de betreffende Partij verplicht zal of kan worden om afstand te doen van dit recht of enig ander recht in een latere aangelegenheid.

 

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN

4.1 De Overeenkomst wordt geacht in werking te treden op de datum waarop BEXTER aan Cliënt een opdrachtbevestiging verstrekt en wordt aangegaan voor de duur van 1 (één) maand, tenzij Partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders overeenkomen. Na afloop van de initiële termijn wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd met telkens 1 (één) maand, tenzij BEXTER en/of Opdrachtgever de Overeenkomst uiterlijk 1 (één) maand voor het einde van de dan lopende termijn schriftelijk opzegt.
 
4.2 De looptijd van de Overeenkomst wijzigt niet als gevolg van het toevoegen van extra opdrachten aan TrackOnline door Opdrachtgever onder dezelfde Overeenkomst.
 
4.3 Opzegging van een deel van de Overeenkomst is mogelijk ten aanzien van één of meer Gebruikers en/of administraties en Opdrachtgever geeft duidelijk schriftelijk aan welke Gebruikers en/of administraties hij betreft. De in artikel 4.1 omschreven opzegtermijn is van toepassing.
 
4.4 BEXTER en Opdrachtgever zijn beiden gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij na schriftelijke kennisgeving en het stellen van een redelijke termijn voor herstel, nog steeds niet voldoet aan wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
 
Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde gelden als wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst.
 
4.5 BEXTER en Opdrachtgever zijn beiden gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien: 
  • aan de andere partij surseance van betaling wordt verleend;
  • voor de wederpartij faillissement wordt aangevraagd;
  • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan wegens reorganisatie of fusie;
  • er sprake is van een wijziging van zeggenschap in de onderneming van Opdrachtgever. 
 
In geval van een dergelijke beëindiging is BEXTER niet gehouden tot terugbetaling van reeds ontvangen bedragen of schadevergoeding.
 
In geval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht op gebruik van TrackOnline van rechtswege.
 
4.6 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt het gebruiksrecht en zal Opdrachtgever het gebruik van TrackOnline onmiddellijk staken en niet hervatten. Ook heeft Opdrachtgever geen toegang meer tot de gegevens in TrackOnline.
 
4.7 Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Opdrachtgever niet van bestaande verplichtingen tot betaling van vergoedingen of andere bedragen aan BEXTER, noch heeft Opdrachtgever recht op restitutie van daarvoor betaalde vergoedingen of andere bedragen. BEXTER is in geen geval gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van de beëindiging zoals omschreven in de artikelen 4.1, 4.3 en 4.5.
 
4.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst kan Klant tot de laatste dag van de Overeenkomst Klantgegevens exporteren naar een Excel-bestand. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Opdrachtgever het gebruik van TrackOnline onmiddellijk en blijvend staken en geen toegang meer hebben tot TrackOnline en haar gegevens.
 

ARTIKEL 5 – VERGOEDING EN BETALING

5.1 Voor het gebruik en de ondersteuning van TrackOnline zoals omschreven in de Overeenkomst betaalt Opdrachtgever aan BEXTER een maandelijkse vergoeding zoals omschreven in de Overeenkomst. De vergoeding is ook verschuldigd indien Opdrachtgever om welke reden dan ook geen gebruik (meer) maakt van TrackOnline.
 
Alle krachtens de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen staan los van eventuele toepasselijke vergoedingen voor adviesdiensten (artikel 12), die afzonderlijk in rekening worden gebracht. 
 
Aanvullende opdrachten van Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden ‘pro rata’ gefactureerd vanaf het moment van bevestiging en verwerking van de aanvullende opdracht door BEXTER.
 
5.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen in euro’s en zal Opdrachtgever alle betalingen in euro’s verrichten.
 
5.3 BEXTER heeft het recht de vergoeding jaarlijks aan te passen op basis van het CBS-cijfer van de Consumentenprijsindex (reeks: alle huishoudens 2015=100). De nieuwe vergoeding geldt 3 (drie) maanden na bekendmaking van de nieuwe prijzen. Opdrachtgever gaat akkoord met dergelijke prijswijzigingen. Prijsverhogingen die de voornoemde indexering overschrijden, moeten schriftelijk tussen BEXTER en Opdrachtgever worden overeengekomen om van toepassing te zijn. 
 
5.4 Betaling van de vergoeding vindt plaats door middel van automatische incasso waarvoor Cliënt machtiging verleent, tenzij BEXTER en Cliënt in de Overeenkomst een andere betalingswijze overeenkomen. Wanneer automatische incasso niet mogelijk is, dient de in rekening gebrachte vergoeding binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 
5.5 Cliënt heeft het recht de betaling van een betwiste factuur van BEXTER op te schorten, doch uitsluitend voor en tot het betwiste bedrag, mits de klacht over de factuur door Cliënt wordt ingediend vóór de vervaldatum van de factuur.
 
5.6 Indien de verschuldigde vergoeding niet automatisch kan worden afgeschreven en Opdrachtgever de vergoeding geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig betaalt, ook niet nadat Opdrachtgever een redelijke termijn tot betaling is gegeven (en Opdrachtgever derhalve in verzuim is), geldt het volgende:
 
a. BEXTER is gerechtigd de toegang tot TrackOnline te beperken of geheel te blokkeren totdat volledige betaling is ontvangen. Gedurende de tijd van beperking of blokkering van de toegang tot TrackOnline blijft Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding aan BEXTER verschuldigd; 
 
b. Opdrachtgever is aan BEXTER over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan zonder dat nadere aankondiging vereist is. 
 
5.7 Op verzoek van Opdrachtgever kan de toegang tot TrackOnline die op grond van artikel 5.6 sub a is geblokkeerd, binnen 3 (drie) maanden worden gereactiveerd tegen betaling van de openstaande vergoedingen plus een door BEXTER vastgestelde extra vergoeding.
 
5.8 Alle kosten die BEXTER maakt, zowel in als buiten rechte, als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen jegens BEXTER, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 

ARTIKEL 6 – GEBRUIKSRECHT

6.1 Bij het sluiten van de Overeenkomst ontstaat het niet-exclusieve recht voor Opdrachtgever om TrackOnline en de bijbehorende gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken voor haar eigen interne bedrijfsvoering, overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en in deze Voorwaarden.
 
6.2 De gebruikslicentie is beperkt tot het aantal Gebruikers en administraties zoals omschreven in de Overeenkomst en eventuele aanvullende opdrachten onder dezelfde Overeenkomst. Opdrachtgever mag TrackOnline alleen binnen zijn eigen organisatie gebruiken. TrackOnline mag niet worden gebruikt voor de uitvoering van opdrachten van derden, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 
6.3 Opdrachtgever zal bij het gebruik van TrackOnline op geen enkele wijze hinder of schade toebrengen aan BEXTER of haar cliënten, een en ander naar het oordeel van BEXTER. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten waarvan kan worden aangenomen dat deze schade toebrengen aan de systemen van BEXTER of haar klanten.
 
6.4 Opdrachtgever zal TrackOnline niet gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Algemene Voorwaarden.
 
6.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de gegevens die Opdrachtgever via TrackOnline bij BEXTER plaatst.
 
6.6 Opdrachtgever zal TrackOnline zodanig gebruiken dat de hoeveelheid opgeslagen gegevens en het gerealiseerde dataverkeer niet in grote mate afwijkt van het gemiddelde gebruik van TrackOnline door andere Opdrachtgevers. Indien het gebruik van Opdrachtgever in belangrijke mate afwijkt van het gemiddelde gebruik, zullen BEXTER en Opdrachtgever afspraken maken over het extra gebruik.
 
6.7 BEXTER kan naar eigen inzicht aanpassingen in TrackOnline aanbrengen. BEXTER zal Opdrachtgever tijdig informeren over doorgevoerde aanpassingen voor zover deze relevant zijn voor het gebruik van TrackOnline.
 

ARTIKEL 7 AANMELDINGSPROCEDURE

7.1 Opdrachtgever en Gebruikers krijgen toegang tot TrackOnline via de Inlogprocedure, uitsluitend door gebruik te maken van de door BEXTER aan Opdrachtgever verstrekte inloggegevens. BEXTER heeft het recht de Inlogprocedure te wijzigen en zal Opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 
7.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de Inloggegevens, zal zorgvuldig omgaan met de Inloggegevens en zal ervoor zorgen dat Gebruikers zorgvuldig omgaan met de Inloggegevens. De Inloggegevens zijn persoonlijk voor iedere individuele Gebruiker en mogen niet worden gedeeld met of overgedragen aan een andere partij of persoon die al dan niet deel uitmaakt van de organisatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever en Gebruikers zijn verplicht de Inloggegevens geheim te houden. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de Inloggegevens door Opdrachtgever, Medewerkers van Opdrachtgever en Gebruikers. Bovendien zijn alle handelingen van Gebruikers in dit kader voor rekening en risico van Opdrachtgever. BEXTER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
 

ARTIKEL 8 – GEBRUIKSREGELS

8.1 Opdrachtgever zal TrackOnline uitsluitend gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst, de Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 
8.2 Opdrachtgever garandeert dat Gebruikers hun toegang tot TrackOnline en de daaruit verkregen informatie op verantwoorde wijze zullen gebruiken. Opdrachtgever aanvaardt onvoorwaardelijk de eindverantwoordelijkheid van alle via TrackOnline toegevoegde of gewijzigde informatie.
 
8.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot: 
 
a. TrackOnline te gebruiken of proberen te gebruiken voor enig illegaal of onrechtmatig doel en/of doel van publicatie of andere verspreiding van aanstootgevend, lasterlijk of inbreukmakend materiaal van derden; 
 
b. (proberen) TrackOnline zodanig te gebruiken dat de reikwijdte van TrackOnline en/of de beschikbaarheid voor en/of het gebruik door andere door TrackOnline geautoriseerde gebruikers wordt beperkt of daarin wordt belemmerd;
 
c. toegang (proberen te) krijgen tot welk deel van TrackOnline waarvoor Opdrachtgever niet is geautoriseerd en/of toegang te krijgen tot gegevens die binnen TrackOnline worden bewaard of via TrackOnline toegankelijk zijn, met uitzondering van gegevens die Opdrachtgever heeft ingevoerd met gegevens die BEXTER in of via TrackOnline voor alle gebruikers openbaar beschikbaar stelt; 
 
d. (proberen) via geautomatiseerde middelen (zoals scrapen, crawlen of spinnen) toegang te krijgen tot welk deel van TrackOnline dan ook; 
 
e. tijdens het gebruik van TrackOnline door Opdrachtgever enig virus, Trojaans paard en/of worm op te slaan, te verspreiden, te uploaden of te verzenden; 
 
f. enige vorm van geautomatiseerde integratie te gebruiken anders dan via door BEXTER verstrekte links; 
 
g. software of andere code of script die deel uitmaakt van of toegankelijk is via TrackOnline te reverse engineeren, decompileren, kopiëren, distribueren, in sublicentie te geven, wijzigen, vertalen, scannen, aanpassen of op andere wijze te wijzigen en/of te reproduceren, tenzij dit is toegestaan op grond van dwingend recht en onder de voorwaarden dat de informatie die Opdrachtgever nodig heeft anderszins niet beschikbaar is; 
 
h. door handelen of nalaten, direct of indirect, het functioneren van de infrastructuur van TrackOnline of een onderdeel daarvan, de infrastructuur van derden en/of koppelingen tussen deze infrastructuren door de inhoud of omvang van zijn dataverkeer te (trachten te) verstoren.
 
8.4 Indien Opdrachtgever en BEXTER in de Overeenkomst een beperking zijn overeengekomen ten aanzien van het aantal en de omvang van de door Opdrachtgever geregistreerde transacties, mutaties of import, al dan niet voor een bepaalde periode, kan BEXTER bij overschrijding van dit aantal de kosten van de overschrijding bij Opdrachtgever in rekening brengen. Cliënt stemt ermee in dat BEXTER Cliëntgegevens mag inzien om het aantal en de omvang van de door Cliënt geregistreerde transacties, mutaties en gegevens te rapporteren, uitsluitend om vast te stellen of de door Partijen overeengekomen hoeveelheid en/of omvang wordt overschreden.
 
8.5 Mocht Opdrachtgever op enig moment ontdekken dat hij in de netwerklagen van TrackOnline kan komen, dan zal Opdrachtgever dit onmiddellijk aan BEXTER melden.
 
8.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de werking van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbindingen die nodig zijn voor het gebruik van TrackOnline. Opdrachtgever garandeert dat de apparatuur en software die Opdrachtgever gebruikt voor het gebruik van TrackOnline, voldoen aan de Systeemeisen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, programmatuur, Inloggegevens en telecommunicatie – en internetverbindingen te beveiligen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.
 
8.7 Indien BEXTER, naar eigen inzicht, van mening is dat het ongestoord functioneren van de TrackOnline infrastructuur en/of de door BEXTER aan Klanten geleverde diensten in gevaar is, bijvoorbeeld, maar niet beperkt door virusinfecties, denial of service attacks, port scans, hacking, spam van of door Klant of anderszins, kan BEXTER instructies geven die Klant onmiddellijk dient op te volgen en heeft BEXTER het recht de diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten zolang er sprake is van een relevant risico. Indien Opdrachtgever nalaat onverwijld instructies uit te voeren, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 
8.8 BEXTER kan een audit en/of inspectie (laten) uitvoeren om vast te stellen of Cliënt voldoet aan de voorwaarden van de Overeenkomst. Deze audit/inspectie zal plaatsvinden tijdens reguliere kantooruren en op zodanige wijze dat de bedrijfsvoering van Cliënt niet onredelijk wordt belemmerd. De audit en/of inspectie zal worden uitgevoerd door een door BEXTER geselecteerde en ingeschakelde derde. Cliënt zal deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot zijn gebouwen en systemen verschaffen die redelijkerwijs nodig zijn om de deskundige in staat te stellen zijn audit/inspectie naar behoren uit te voeren. Deze deskundige zal zijn bevindingen vastleggen in een beknopte nota. De deskundige zal BEXTER geen andere informatie verstrekken dan die welke hem tijdens de audit/inspectie wordt meegedeeld. De kosten van de audit zijn voor rekening van BEXTER, tenzij uit de audit/inspectie blijkt dat Cliënt niet voldoet aan de voorwaarden van de Overeenkomst. Dan zijn de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 
8.9 Voor elk (vermoedelijk) misbruik of oneigenlijk gebruik van TrackOnline of andere schending van de bepalingen van de Overeenkomst kan BEXTER naar eigen goeddunken en met onmiddellijke ingang: 
 
a. tijdelijk of permanent de toegang tot of het gebruik van TrackOnline beperken of blokkeren; 
 
b. haar diensten geheel of gedeeltelijk stopzetten of opschorten; 
 
c. de Overeenkomst beëindigen. 
 
Dit onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de resterende vergoedingen conform de Overeenkomst te betalen en zonder dat BEXTER gehouden is tot enige schadevergoeding of andere compensatie aan Opdrachtgever. In verband met maatregelen wegens schending van de Overeenkomst worden geen restituties of kredieten verstrekt.
 

ARTIKEL 9 – GARANTIE

9.1 BEXTER garandeert niet dat TrackOnline zoals ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Opdrachtgever. BEXTER garandeert evenmin dat TrackOnline te allen tijde zonder Fout, onderbreking of defect zal werken of dat alle Fouten en defecten steeds zullen worden opgelost.
 
9.2 BEXTER zal zich naar redelijkheid commercieel inspannen om Fouten in TrackOnline binnen een redelijke termijn te herstellen wanneer deze Fouten schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan BEXTER worden gemeld. Bexter is gerechtigd tijdelijke oplossingen, work-arounds of probleemvermijdende beperkingen op TrackOnline toe te passen.
 
9.3 BEXTER is niet verplicht corrupte of verloren gegane gegevens te herstellen of hersteldiensten te verlenen met betrekking tot Fouten of gebreken die niet aan BEXTER zijn toe te rekenen. Indien BEXTER niettemin dergelijke diensten verleent, is zij gerechtigd de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 

ARTIKEL 10 – BESCHIKBAARHEID 

10.1 BEXTER zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de optimale beschikbaarheid van en toegang tot TrackOnline te verzekeren. De toepasselijkheid van een eventuele service level agreement moet uitdrukkelijk tussen Partijen worden overeengekomen.
 
10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 kan BEXTER zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot TrackOnline (tijdelijk) blokkeren, uitschakelen of beperken of het gebruik beperken in de mate die van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk is: 
 
a. voor Correctief, Preventief of Innovatief Onderhoud; 
 
b. in geval van een werkelijke of vermoedelijke inbreuk op de beveiliging; en/of 
 
c. in geval van een andere noodsituatie; 
 
zulks zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding van BEXTER. BEXTER zal zich inspannen om dergelijke maatregelen tot een minimum te beperken en, voor zover commercieel haalbaar, Cliënt tijdig informeren.
 

ARTIKEL 11 – ONDERSTEUNING

11.1 Opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van de Overeenkomst recht op ondersteuning. Onder Ondersteuning wordt verstaan het verlenen van telefonische, schriftelijke en/of elektronische helpdeskondersteuning met betrekking tot het gebruik en functioneren van TrackOnline. Alleen Gebruikers kunnen om Ondersteuning vragen.
 
11.2 Ondersteuning wordt verleend op Werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
 
11.3 Met betrekking tot het verlenen van Support is BEXTER gerechtigd de gegevens van Opdrachtgever in te zien zoals beschreven in artikel 14.4.
 
11.4 De volgende diensten vallen niet onder Support en kunnen afzonderlijk door BEXTER aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht indien deze diensten toch door BEXTER worden uitgevoerd: 
 
a. configuratie van TrackOnline 
 
b. werkzaamheden met betrekking tot systeemconfiguraties, hardware en netwerken; 
 
c. dataconversie en/of import van back-up bestanden; 
 
d. ondersteuning op locatie 
 
e. uitbreidingen van de functionaliteit van TrackOnline of andere aanpassingen van TrackOnline op verzoek van Opdrachtgever; 
 
f. herstel van bestanden waarvan de oorzaak niet aan TrackOnline kan worden toegeschreven; 
 
g. reproductie van beschadigde of verloren gegane gegevens; 
 
h. ondersteuning van software van andere producenten dan BEXTER, waaronder begrepen software van derden die vanuit TrackOnline kan worden opgestart; 
 
i. met betrekking tot de internetverbinding; 
 
j. ondersteuning in een omgeving die niet wordt ondersteund volgens de Systeemeisen; 
 
k. training met betrekking tot het gebruik van TrackOnline.
 

ARTIKEL 12 – ADVIESVERLENING

12.1 Opdrachtgever kan BEXTER verzoeken adviesdiensten te verlenen. Adviesdiensten kunnen bestaan uit configuratie van TrackOnline, training met betrekking tot het gebruik en de werking van TrackOnline en andere tussen Partijen overeengekomen werkzaamheden.
 
12.2 BEXTER zal de levering van consultancydiensten in overleg met Opdrachtgever inplannen, waarbij zoveel als redelijkerwijs mogelijk rekening wordt gehouden met de door Opdrachtgever gewenste planning.
 
12.3 BEXTER zal de consultancydiensten naar beste vermogen en met zorg en vakmanschap uitvoeren, conform de schriftelijke afspraken en procedures.
 
12.4 Adviesdiensten worden uitgevoerd op Werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer de uitvoering van consultancydiensten een hele dag in beslag neemt, neemt de consultant dertig (30) minuten lunchpauze.
 
12.5 Opdrachtgever is aan BEXTER het in de adviesovereenkomst opgenomen advieshonorarium verschuldigd. Indien geen honorarium is overeengekomen, gelden de normale tarieven van BEXTER. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijfs- en hotelkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
12.6 BEXTER factureert consultancydiensten op basis van bestede tijd per volledig uur. Voor adviesdiensten verricht op Werkdagen na 18.00 uur wordt het overeengekomen uurtarief verhoogd tot 150% van het normale tarief. Voor consultancydiensten verricht op niet-werkdagen wordt het overeengekomen uurtarief verhoogd tot 200% van het normale tarief.
 
12.7 Indien bij aanvang van de consultancydiensten het computersysteem niet voldoet aan de Systeemeisen heeft BEXTER het recht aan Opdrachtgever vergoedingen in rekening te brengen voor niet gebruikte uren als gevolg van het niet voldoen aan de Systeemeisen en/of kosten in rekening te brengen die BEXTER heeft moeten maken om het computersysteem van Opdrachtgever aan de Systeemeisen te laten voldoen.
 
12.8 Opdrachtgever kan tot 5 (vijf) Werkdagen voor de geplande (start)datum de consultancydiensten kosteloos annuleren of een nieuwe, latere (start)datum vragen. Indien een verzoek tot annulering of tot verplaatsing naar een andere datum door BEXTER wordt ontvangen binnen 5 (vijf) Werkdagen voor de geplande (aanvangs)datum of wanneer Opdrachtgever de reeds aangevangen consultancydiensten annuleert, is BEXTER gerechtigd Opdrachtgever de reeds verrichte diensten alsmede de kosten van de geannuleerde consultancydiensten in rekening te brengen indien de toegewezen consultants niet direct voor een andere opdracht kunnen worden ingezet tot het moment dat de consultants kunnen worden vervangen. BEXTER zal actief proberen de consultants zo snel mogelijk elders in te zetten.
 
12.9 BEXTER is niet verplicht aanwijzingen van of namens Opdrachtgever op te volgen die een wijziging van de overeengekomen adviesdiensten tot gevolg hebben. Indien dergelijke wijzigingen worden opgevolgd, zullen de betreffende werkzaamheden als meerwerk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 
12.10 Adviesdiensten die niet in de adviesovereenkomst zijn opgenomen, maar die door BEXTER worden verricht op basis van verzoeken van Opdrachtgever, zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van het tussen BEXTER en Opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Ook extra uren bovenop het geschatte aantal uren voor adviesdiensten in de adviesovereenkomst worden als meerwerk aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien geen uurtarief is overeengekomen, gelden de gebruikelijke tarieven van BEXTER. BEXTER zal Opdrachtgever waar mogelijk vooraf informeren in hoeverre de door of namens Opdrachtgever gewenste wijzigingen van invloed zijn op de overeengekomen planning en/of de overeengekomen of geraamde kosten voor de adviesdiensten.
 

ARTIKEL 13 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

13.1 Opdrachtgever draagt zelf zorg voor de configuratie van TrackOnline, tenzij BEXTER en Opdrachtgever schriftelijk overeenkomen dat BEXTER dit tegen betaling voor haar rekening neemt.
 
13.2 Opdrachtgever zorgt voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding die nodig zijn voor het gebruik van TrackOnline. Opdrachtgever zal voldoen aan de door BEXTER gestelde Systeemeisen. Opdrachtgever voorziet in het nemen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en ongeoorloofd gebruik door derden.
 
13.3 Cliënt zal zich houden aan de in artikel 8 genoemde gebruiksregels. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet nakomt, is BEXTER gerechtigd het gebruik van TrackOnline door Opdrachtgever zonder voorafgaande kennisgeving te beperken, zoals bepaald in artikel 5.6 sub a.
 

ARTIKEL 14 – KLANTGEGEVENS

14.1 De gegevens die Opdrachtgever invoert via TrackOnline worden opgeslagen in een database die wordt beheerd door een door BEXTER ingeschakelde derde.
 
14.2 Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de door of namens Opdrachtgever ingevoerde gegevens. Cliënt is als enige verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Cliëntgegevens.
 
14.3 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de naleving door Cliënt van alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het creëren, opslaan en beschikbaar stellen van (door de computer) gegenereerde gegevens in het rechtsgebied waar Cliënt TrackOnline gebruikt of Cliëntgegevens via TrackOnline verstuurt.
 
14.4 BEXTER garandeert dat de Klantgegevens voor zover commercieel redelijk en uitvoerbaar, beschermd zijn tegen verlies, beschadiging of vernietiging. BEXTER kan niet garanderen dat er geen verlies, beschadiging of vernietiging van gegevens zal plaatsvinden. BEXTER maakt regelmatig back-ups van Cliëntgegevens, uitsluitend ten behoeve van data recovery. BEXTER kan een dergelijke back-up niet aan Cliënt verstrekken.
 
14.5 BEXTER kijkt niet in gegevens die Cliënt via TrackOnline bij BEXTER heeft geplaatst, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van Support (zie artikel 11).
 
14.6 Na beëindiging van de Overeenkomst bewaart BEXTER de via TrackOnline ingevoerde gegevens maximaal 4 (vier) weken. Daarna kunnen de gegevens definitief worden verwijderd zonder de verplichting Opdrachtgever daarover vooraf te informeren.
 
14.7 Tot 4 (vier) weken na beëindiging van de Overeenkomst kan Opdrachtgever BEXTER verzoeken om een kopie van de gegevens die via TrackOnline zijn ingevoerd, tegen betaling van een vergoeding. BEXTER is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen indien Opdrachtgever niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens BEXTER heeft voldaan.
 

ARTIKEL 15 – PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

A. Persoonsgegevens van Opdrachtgever
 
15.1 In verband met de uitvoering van de Overeenkomst heeft BEXTER het recht persoonsgegevens van Cliënt te gebruiken die kunnen vallen onder het toepassingsgebied van nationale en/of – indien van toepassing – internationale wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Cliënt stemt hier uitdrukkelijk mee in door deze Voorwaarden te aanvaarden. BEXTER kan persoonsgegevens van Cliënt ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Cliënt kan de verleende toestemming altijd intrekken door middel van een schriftelijk bericht aan BEXTER, maar dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 
15.2 BEXTER is gerechtigd de persoonsgegevens van Cliënt te delen met derden die door BEXTER zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst. Het is deze derden verboden deze persoonsgegevens voor enig ander doel te gebruiken. BEXTER heeft ook het recht persoonsgegevens aan derden te verstrekken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) de onderneming van BEXTER of in het kader van een audit. BEXTER zal ervoor zorgen dat de derde vertrouwelijk omgaat met de persoonsgegevens en dat deze partij zich houdt aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en instructies van BEXTER.
 
15.3 Voor meer informatie over hoe BEXTER omgaat met persoonsgegevens wordt verwezen naar de BEXTER Privacy Policy, te vinden via http://www.bexter.nl/en/privacy-statement. 
 
B. Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Cliënt
 
15.4 Indien en voor zover BEXTER bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens (van Cliënt en/of anderen) voor Cliënt verwerkt, geldt het volgende. Opdrachtgever is de (persoons)verantwoordelijke, BEXTER is de (persoons)bewerker in de zin van de toepasselijke privacywetgeving (onder andere Algemene Verordening Gegevensbescherming, “GDPR”) en de Overeenkomst wordt gezien als overeenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 GDPR (gegevensbeschermingsovereenkomst). BEXTER zal alleen persoonsgegevens verwerken namens en in overeenstemming met de instructies van Cliënt. Cliënt bepaalt welke persoonsgegevens van welke categorieën van personen door BEXTER namens Cliënt worden verwerkt. BEXTER is gerechtigd om bij het faciliteren van TrackOnline gebruik te maken van subverwerkers. Deze subverwerkers zijn gebonden aan dezelfde regels als BEXTER ten aanzien van persoonsgegevens.
 
15.5 Met betrekking tot de persoonsgegevens die Opdrachtgever via TrackOnline invoert, staat Opdrachtgever: 
 
a. garandeert dat zij haar persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke (privacy)wet- en regelgeving en gedragscodes; 
 
b. ervoor zal zorgen dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en machtigingen heeft verkregen die nodig zijn om hem in staat te stellen persoonsgegevens via TrackOnline te verwerken en op te slaan BEXTER heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever om namens hem de vereiste toestemmingen of machtigingen te verkrijgen; en 
 
c. alle verzoeken van betrokkenen (zoals verzoeken met betrekking tot het recht van toegang, rectificatie, uitwissing, beperking van verwerking, bezwaar en dataportabiliteit) en/of andere regelgevende instanties met betrekking tot persoonsgegevens zal behandelen. Indien BEXTER dergelijke verzoeken ontvangt van betrokkenen, zal BEXTER deze betrokkenen doorverwijzen naar Opdrachtgever.
 
15.6 Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke (bewaar)termijnen met betrekking tot de via TrackOnline ingevoerde persoonsgegevens.
 
15. 7 Opdrachtgever vrijwaart BEXTER volledig voor alle vorderingen, kosten, verliezen, schade, uitgaven, acties, boetes en/of sancties die BEXTER kan lijden of oplopen of opgelegd kan krijgen in verband met vorderingen van Opdrachtgever, zijn werknemers, agenten en adviseurs, cliënten en prospects van Opdrachtgever of enige andere derde partij, of door een toezichthoudende autoriteit, met betrekking tot gegevens die door Cliënt en/of BEXTER worden verwerkt in het kader van de Overeenkomst (inclusief als gevolg van een claim of beschuldiging dat die verwerking een schending is van enige lokale en/of internationale wetgeving inzake gegevensbescherming en/of andere wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens), met dien verstande dat een dergelijke vrijwaring niet van toepassing is voor zover enige aangelegenheid waarover wordt geklaagd redelijkerwijs en rechtstreeks kan worden toegeschreven aan het niet nakomen door BEXTER van enige van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 
15.8 BEXTER draagt er zorg voor dat zij passende technische en organisatorische maatregelen neemt tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging en/of ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van Klantgegevens via TrackOnline. Op verzoek van Opdrachtgever zal aan Opdrachtgever een overzicht van de dan geldende maatregelen worden verstrekt. Opdrachtgever heeft tevens de verantwoordelijkheid om binnen zijn eigen organisatie de nodige beveiligingsmaatregelen te treffen ter voorkoming van verlies, beschadiging, vernietiging en/of ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die Opdrachtgever in of via TrackOnline invoert.
15.9 Behalve voor zover specifiek bepaald in de Overeenkomst en/of voor zover redelijkerwijs nodig om BEXTER in staat te stellen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, zal BEXTER de gegevens die Cliënt via TrackOnline bij BEXTER heeft geplaatst niet onderzoeken en geen gegevens aan derden ter beschikking stellen, tenzij BEXTER dit moet doen op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of een bevel van een overheids- of administratieve instantie. BEXTER heeft recht op toegang tot, aggregatie en gebruik van de niet-persoonlijk identificeerbare Klantgegevens van Cliënt; deze gegevens zullen op geen enkele wijze Cliënt of enig ander individu identificeren. BEXTER mag deze geaggregeerde niet-persoonlijk identificeerbare Cliëntgegevens gebruiken om: 
 
BEXTER te helpen beter te begrijpen hoe haar klanten TrackOnline gebruiken; 
haar klanten meer informatie te geven over het gebruik en de voordelen van TrackOnline, 
de bedrijfsproductiviteit te verhogen, onder meer door nuttige zakelijke inzichten te creëren uit dergelijke geaggregeerde gegevens en de Klant in staat te stellen de prestaties van zijn bedrijf te vergelijken met dergelijke geaggregeerde gegevens; en 
TrackOnline anderszins te verbeteren.
 
15.10 Klantgegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt op servers die zich bevinden in landen die tot de Europese Unie behoren. Ter bescherming van de gegevens kan BEXTER het nodig achten Klantgegevens te verplaatsen naar andere servers.
 
15.11 BEXTER zal Cliënt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is informeren in geval van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt of kan leiden tot een aanzienlijk risico op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Indien mogelijk zal BEXTER ook maatregelen aanbevelen om de negatieve effecten van de inbreuk te beperken. De melding van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, aan betrokkenen, gebeurt door Opdrachtgever. BEXTER is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor een dergelijke melding.
 
15.12 BEXTER kan onderdelen van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst uitbesteden aan een derde met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waarbij BEXTER verantwoordelijk blijft voor de naleving van de Overeenkomst en deze Voorwaarden. BEXTER zal erop toezien dat de derde partij de persoonsgegevens geheim houdt en de nodige instructies en passende technische en organisatorische maatregelen in acht neemt zoals voorzien in de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd een onafhankelijke derde te laten controleren of BEXTER en door BEXTER ingeschakelde derden zich aan de afspraken houden. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 

ARTIKEL 16 – VERTROUWELIJKHEID 

16.1 Zowel BEXTER als Opdrachtgever dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen informatie waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie vertrouwelijk is, geheim wordt gehouden. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 
16.2 Vertrouwelijke informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verkregen, tenzij gebruik buiten dat doel noodzakelijk is voor de uitvoering van een Overeenkomst.
 
16.3 Beide partijen nemen alle redelijke maatregelen om hun geheimhoudingsplicht na te komen.
 
16.4 Geen van de bepalingen van dit artikel 16 legt de ontvangende partij beperkingen op ten aanzien van vertrouwelijke informatie of gegevens indien deze informatie of gegevens:
 
a. al juridisch eigendom was van de ontvangende partij voordat deze van de betreffende partij werd verkregen; 
 
b. door de ontvangende partij onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruik te maken van informatie of gegevens van de partij in kwestie;
 
c. algemeen bekend of toegankelijk is of wordt anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
 
d. door een derde aan de ontvangende partij bekend wordt gemaakt zonder dat een geheimhoudingsplicht jegens de betreffende partij wordt geschonden.
 
16.5 Geheimhouding is niet van toepassing indien de vertrouwelijke informatie van de andere partij op grond van de wet, een verordening, een rechterlijke uitspraak of een besluit van een andere overheidsinstantie openbaar moet worden gemaakt, mits de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van de openbaarmaking te beperken en de betrokken partij vooraf in kennis stelt van een voorgenomen openbaarmaking.
 
16.6 Partijen garanderen dat hun werknemers en door Partijen ingeschakelde derden de geheimhoudingsplicht zoals hiervoor in dit artikel 16 omschreven zullen naleven.
 

ARTIKEL 17 – INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, handelsnaamrechten, merkrechten, databankrechten, modelrechten, rechten met betrekking tot vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen, en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie over) de Website en TrackOnline zijn het exclusieve eigendom van BEXTER of haar licentiegever(s). Geen van de bepalingen van de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden opgevat als een gehele of gedeeltelijke overdracht van de rechten aan Opdrachtgever.
 
17.2 Het is Cliënt verboden enige aanduiding met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten, merken of handelsnamen van BEXTER te verwijderen, te wijzigen of onzichtbaar of onherkenbaar te maken. Cliënt mag geen enkel merk, ontwerp, logo of domeinnaam BEXTER of een daarmee overeenstemmende naam of handelsmerk gebruiken of registreren in enig rechtsgebied waar ook ter wereld. Elk gebruik van de handelsnamen merken en verdere intellectuele eigendom van BEXTER en alle goodwill die uit een dergelijk gebruik voortvloeit, komt ten goede aan BEXTER.
 
17.3 BEXTER is gerechtigd technische voorzieningen te treffen ter bescherming van TrackOnline, databestanden e.d. met het oog op handhaving van de overeengekomen beperkingen in de inhoud en gebruiksduur van deze objecten. Het is Opdrachtgever verboden deze technische voorzieningen te verwijderen of te omzeilen.
 
17.4 BEXTER vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde die gebaseerd is op de bewering dat de door BEXTER ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een recht van intellectuele eigendom van een derde, mits Opdrachtgever BEXTER onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, overlaat aan BEXTER. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt (a) met door Opdrachtgever aan BEXTER ter gebruik of bewerking verstrekte materialen of (b) met door of namens Opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in TrackOnline, databestanden of in andere materialen.
 
17. 5 Indien een verbod op het gebruik van TrackOnline wordt opgelegd wegens een inbreuk in de zin van het vorige lid of indien naar het oordeel van BEXTER de kans bestaat dat t TrackOnline onderwerp wordt van een succesvolle vordering wegens inbreuk, is BEXTER gerechtigd om naar eigen inzicht en eigen kosten (a) het recht te verkrijgen dat Opdrachtgever TrackOnline blijft gebruiken volgens de Overeenkomst(en); (b) TrackOnline te vervangen of zodanig aan te passen dat er geen sprake meer is van inbreuk, mits de functionaliteit materieel ongewijzigd blijft; of (c) de Overeenkomst ten aanzien van de inbreukmakende TrackOnline te beëindigen.
 
17.6 Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de volledige en exclusieve aansprakelijkheid van BEXTER voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten is zoals omschreven in artikel 17 en 20.
 

ARTIKEL 18 – TERMIJNEN

Alle (leverings)termijnen en deadlines met betrekking tot TrackOnline, Support, consultancy diensten en andere diensten zijn streefdata, door BEXTER te goeder trouw vastgesteld op basis van de dan bij BEXTER bekende informatie en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen BEXTER en Opdrachtgever. Tenzij fatale termijnen zijn overeengekomen, brengt overschrijding van termijnen BEXTER niet in verzuim en leidt dit niet tot schadeplichtigheid.

ARTIKEL 19 – KLACHTEN

If the Client has a complaint regarding incorrect delivery or incorrect or defective service, the Client shall notify BEXTER in writing within 2 (two) weeks of the delivery or service.

ARTIKEL 20 – AANSPRAKELIJKHEID

20.1 Behoudens de hierna gestelde beperkingen is iedere Partij aansprakelijk voor de directe schade die de andere Partij lijdt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst en/of door nalatigheid.
 
20.2 De totale aansprakelijkheid van Partijen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of wegens enige andere grond, is beperkt tot directe schade tot maximaal 50% van alle aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan het verzuim van BEXTER, verminderd met eventuele creditering door BEXTER aan Opdrachtgever in die periode. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderdduizend euro) per jaar.
 
Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 
20.3 De aansprakelijkheid van Partijen voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële zaakschade bedraagt ten hoogste € 1.000.000 (één miljoen euro) per schadeveroorzakende gebeurtenis per jaar. Een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis.
 
20.4 Geen der Partijen is ooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het niet voldoen door Opdrachtgever aan de Systeemeisen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan BEXTER voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden, schade verband houdende met de inzet van door Opdrachtgever aan BEXTER voorgeschreven toeleveranciers, verminking of verlies van gegevens en documentatie. Sommige landen en/of staten en rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van bijzondere, indirecte, incidentele of gevolgschade niet toe, zodat bovenstaande beperking en uitsluiting mogelijk niet voor alle Cliënten geldt. In dat geval is de aansprakelijkheid van de Partijen beperkt tot de maximale omvang die wettelijk mogelijk is.
 
20.5 De in de artikelen 20.2, 20.3 en 20.4 opgenomen uitsluitingen en beperkingen gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid.
 
20.6 BEXTER is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die Opdrachtgever lijdt in verband met tijdelijke niet-beschikbaarheid of tijdelijke onjuiste of onvolledige beschikbaarheid van TrackOnline.
 
20.7 BEXTER is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade die Opdrachtgever lijdt in verband met het (niet) functioneren van de programmatuur van Opdrachtgever of derden, van apparatuur van Opdrachtgever of derden of internetverbindingen van Opdrachtgever, BEXTER of derden.
 
20.8 BEXTER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onjuist, onvolledig of niet tijdig verzenden van gegevens die via TrackOnline bij BEXTER worden geplaatst.
 
20.9 Tenzij nakoming van een verplichting blijvend onmogelijk is, bestaat aansprakelijkheid van een der Partijen ter zake van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een Overeenkomst in ieder geval slechts indien de nalatige Partij deugdelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming moet worden gegund, en de nalatige Partij ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de inbreuk te bevatten, zodat de nalatige partij in staat is adequaat te reageren.
 
20.10 Een vordering tot schadevergoeding kan slechts in behandeling worden genomen indien de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan de nalatige partij is meegedeeld. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de nalatige Partij vervalt door het enkele tijdsverloop van 12 (twaalf) maanden nadat de schade zich heeft geopenbaard.
 
20.11 Cliënt vrijwaart BEXTER voor aanspraken van derden, medewerkers van Cliënt daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie.
 
20.12 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle (rechts)personen waarvan BEXTER zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 
20.13 Opdrachtgever aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van TrackOnline om de door haar beoogde resultaten te bereiken en erkent dat Track Online een multitenant aanbod is dat niet op de individuele wensen van Opdrachtgever is afgestemd.

ARTIKEL 21 – UITSLUITING / DISCLAIMER

Met uitzondering van de bepalingen die uitdrukkelijk in de Overeenkomst en de Voorwaarden zijn opgenomen, geeft BEXTER geen andere of nadere garanties, toezeggingen of voorwaarden ten aanzien van de aan Opdrachtgever geleverde TrackOnline, gebruikersdocumentatie of diensten en BEXTER wijst hierbij alle andere garanties, toezeggingen of voorwaarden, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, hetzij ingevolge de wet (waaronder maar niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot het niet inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel of voortvloeiend uit een bepaald gebruik of commercieel gebruik) ten aanzien van TrackOnline, gebruikersdocumentatie en diensten af.

ARTIKEL 22 – OVERMACHT

22.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van een verplichting, daaronder begrepen een overeengekomen garantieverplichting, indien die nakoming wordt verhinderd door een situatie van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:
  • overmacht van toeleveranciers van BEXTER;
  • overheidsmaatregelen;
  • onderbreking van elektriciteit;
  • onderbreking van internet-, computernetwerk- of telecommunicatieverbindingen
  • oorlog;
  • stakingen.
22.2 Indien een overmachtsituatie langer dan 90 (negentig) dagen duurt, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen ingevolge de Overeenkomst gepresteerd wordt, wordt dan naar verhouding afgerekend.

ARTIKEL 23 – OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

23.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde te verkopen of over te dragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEXTER, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
 
23.2 BEXTER is gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen of uit te besteden aan een derde. In geval van overdracht of uitbesteding blijven de bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 24 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

24.1 Op de Overeenkomst, inclusief de Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (CISG) zijn niet van toepassing.
 
24.2 BEXTER en Opdrachtgever zullen hun geschillen bij voorkeur in der minne oplossen.
 
24.2 Indien BEXTER en Opdrachtgever niet in staat zijn enig geschil binnen een redelijke termijn in der minne op te lossen, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waar BEXTER is gevestigd.

ARTIKEL 25 – VERTALING

Bij verschil van mening of onduidelijkheid over de bepalingen in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst prevaleert de Nederlandse tekst boven de vertaling.